HANDBOEK SCHULDBEMIDDELING

Extra informatie: Algemene tools

Aflossing bij gerechtsdeurwaarder

Intrestberekening verschillende periodes

Rekenblad van maand- naar jaarinterest

Rekenblad 'Ponds-ponds'

Rekenblad beslagbaar deel loon

Pecuniaplan, ter ondersteuning van collectieve schuldenregeling en budgetbeheer

Budgetplan

Rekenblad aflossing burgerlijke partij

Let op: Voor het gebruik van het “aflossingsblad burgerlijke partij” is het uiteraard belangrijk dat u:

  1. Het onderscheid tussen de verschillende soorten intresten goed kent.
  2. De regels inzake de toerekening van betalingen goed kent.

Beide aspecten worden uitgelegd in de juridische handleiding van het Handboek Schuldbemiddeling.

  • In dit rekenblad wordt de juridisch correcte manier van toerekening van betalingen aan de burgerlijke partij toegepast. Er wordt uitgegaan van de situatie dat er reeds een vonnis voorhanden is, en dat de betalingen plaatsvinden na dit vonnis. Er wordt tevens uitgegaan van de veronderstelling dat de gerechtelijke moratoire intresten ook op de compensatoire intresten werden toegestaan door de rechter, hetgeen mogelijk is. Voor de situatie waarin de gerechtelijke moratoire intresten enkel op de hoofdsom worden toegestaan (en niet op de compensatoire intresten) kan dit rekenblad dus niet gebruikt worden, maar kunt u wel het rekenblad aflossing 1254 BW gebruiken.

Aldus wordt, in de veronderstelling dat er gerechtelijke moratoire intresten lopen na het vonnis, volgende toerekening toegepast door het rekenblad, rekening houdende met de rechtspraak die stelt dat art. 1254 BW van toepassing is op de wettelijke intresten en de moratoire intresten, maar niet op vergoedende intrest verschuldigd bij onrechtmatige daad:

  1. eerst toerekening op de uitvoeringskosten en de gerechtskosten (die geen intresten opbrengen);
  2. vervolgens: toerekening op de gerechtelijke moratoire intresten (die ook lopen op de compensatoire intresten);
  3. vervolgens: toerekening op de hoofdsom van de schadevergoeding en op de compensatoire intresten. In deze situatie heeft het geen zin om een onderscheid te maken tussen hoofdsom en compensatoire intrest. Het maakt immers niet uit of er eerst op de hoofdsom dan wel eerst op de compensatoire intrest wordt toegerekend, vermits de gerechtelijke moratoire intresten toch op beide onderdelen van de schadevergoeding lopen.
  • Er moet ook beklemtoond worden dat advocaten en gerechtsdeurwaarders in de praktijk soms werkwijzen hanteren die voordeliger zijn voor de veroordeelde partij. Eén van die meer voordelige berekeningen is bv. de situatie waarin men alle betalingen toerekent op de schadevergoeding, ook na het vonnis. U kunt deze berekening maken door in het blad invoer te kiezen voor deze optie.

Alhoewel dergelijke berekeningen juridisch niet correct zijn, is dit voordeliger voor de veroordeelde partij zodat het uiteraard geen zin heeft om hier bezwaar tegen aan te tekenen.

Rekenblad aflossing volgens art. 1253 e.v. Burgerlijk Wetboek