HANDBOEK SCHULDBEMIDDELING

Extra informatie: Wetgeving

Advocaat

 • Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat
 • Wet van 22 december 2008 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat
 • Wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
 • Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat
 • Rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 maart 2011
 • Wet van 21 juni 2006 tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de balie en de tuchtprocedure voor haar leden
 • Modelovereenkomst tussen advocaat en private cliënt

Bankdiensten

Belastingen

Bemiddeling

Borg  

Burgerlijk wetboek

 • U kan het Burgerlijk Wetboek integraal online raadplegen. Daartoe klikt u naast 'juridische aard' 'Burgerlijk Wetboek' aan. Achtereenvolgens klikt u op 'lijst' en 'detail' om het door u gezochte artikel terug te vinden.

Centraal Bestand der Beslagberichten

 • "Art. 1389bis/1 en verder Gerechtelijk Wetboek"
 • Hoofdstuk 7 van de Wet van 14 januari 2012 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie
 • Koninklijk Besluit van 7 december 2010 houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag (…) en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van beslag (…)
 • Ministerieel Besluit van 29 januari 2011 houdende bepaling van het bedrag van de retributie die geheven wordt bij consultatie van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van inning
 • Ministerieel Besluit van 29 januari 2011 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling

Centrale voor kredieten aan particulieren

Collectieve schuldenregeling

 • Gerechtelijk Wetboek – Titel IV. Collectieve schuldenregeling
 • Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen  
 • Wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling
 • Wet van 13 december 2005 tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 van het Gerechtelijk Wetboek Wet van 6 april 2010 tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling
 • Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling, de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2, 3, 5, 1°, 9, van de wet van 13 december 2005 tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 van het Gerechtelijk Wetboek en de datum bedoeld in artikel 10, derde lid van dezelfde wet
 • Omzendbrief WEL/99/04 van 23 april 1999 betreffende de wet op de collectieve schuldenregeling - instellingen voor schuldbemiddeling

Consumentenkrediet

Continuïteit van de ondernemingen

 • Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
 • Wet van 26 januari 2009 houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen
 • Koninklijk Besluit van 3 maart 2011 tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
 • Koninklijk Besluit van 30 september 2009 houdende vaststelling van de regels en barema's betreffende de erelonen en de kosten van de gerechtsmandatarissen en van de voorlopige bestuurders

Elektriciteits- en gasmarkt

Erkenning instellingen voor schuldbemiddeling

 • Decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast 
 • Decreet van 28 april 2006 houdende wijziging van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap, met het oog op een onderbouwd Vlaams beleid inzake schuldoverlast. – Erratum
 • Besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997  tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap
 • Omzendbrief WEL 97/05 van 23 juli 1997 betreffende schuldbemiddeling - Erkenningsvoorwaarden instellingen schuldbemiddeling

Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast

Gerechtelijk wetboek

Gerechtsdeurwaarders

Gezondheidsschulden

Handelspraktijken/Marktpraktijken

 • Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument  
 • Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming Wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de
 • Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming
  Opgelet: voor wat betreft de vervanging van de WHPC door de WMPC blijft de oude wet relevant voor 'oude dossiers'. Daarom archiveren we het oude hoofdstuk 1. Schulden en de wet op de handelspraktijken uit het handboek hier.

Huur

 • Burgerlijk Wetboek - Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder
 • Wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woningwet met betrekking tot aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan een huurder

Hypothecair krediet

Internet

 • Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij
 • Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)

Juridische bijstand en rechtsbijstand

Landverzekeringen

Loonbescherming

Minnelijke invordering

 • Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument
 • Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken
 • Koninklijk besluit van 17 mei 2006 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument
 • Koninklijk besluit van 26 februari 2010 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken

Schuldbemiddelaar, tarieven

Strafrecht

Telecom

Zichtrekening

 • Wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen (opgeheven met ingang van 1 december 2010)
 • Wet van 14 mei 2001 tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen   (opgeheven met ingang van 1 december 2010)
 • Koninklijk Besluit van 13 december 2006 - antwoordformulier voor bezwaar tegen beslag op (of overdracht van) bedragen die zich op een zichtrekening bevinden